• berlina.jpg
  • delfin-1.jpg
Informacje praktyczne

 

1. W niniejszym Katalogu przedstawiono propozycje wycieczek szkolnych wraz z orientacyjnymi cenami.
2. Przedstawione ceny wycieczek skalkulowane zostały dla grup wyjeżdżających z Gorzowa, liczących 45 osób płatnych wraz z 4 opiekunami gratis. Cena może się różnić w zależności od wybranego terminu wycieczki (sezon lub poza sezonem).
3. W cenach wycieczek ujęto: transport autokarem klasy turystycznej, opłaty parkingowe i autostradowe, usługę pilota i miejscowych przewodników, ubezpieczenie NNW na 5 000 zł w TUiR AXA (wycieczki krajowe), ubezpieczenie NNW na 2 000 € i KL za granicą na 10 000 € w TUiR AXA (wycieczki zagraniczne), koszt noclegów i wyżywienia na wycieczkach wielodniowych (na każdy 1 nocleg przypada 1 obiadokolacja i 1 śniadanie), bilety wstępów poza atrakcjami, które zostały podkreślone, np. Centrum Nauki Kopernik, Złota Uliczka i są dodatkowo płatne.
4. Terminy wyjazdów są do indywidualnego uzgodnienia, należy jednak pamiętać o wcześniejszej rezerwacji wycieczek, szczególnie wielodniowych, gdyż niektóre atrakcje muszą być zamawiane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
5. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony odnośnie programu, sposobu jego realizacji i przebiegu imprezy.
6. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
7. Wycieczki (zawarcie umowy, jej realizacja, a także odpowiedzialność obydwu stron) odbywają się zgodnie z Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Centrum Turystyczne TOM-WOJ.
8. Wszystkie ceny podane w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanową oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych
przez Centrum Turystyczne TOM-WOJ

 

Centrum Turystyczne TOM-WOJ, zwane dalej Organizatorem, mając na uwadze najwyższą jakość swoich usług oraz zapewnienie optymalnych warunku wypoczynku dla swoich Klientów opracowało niniejsze Warunki Uczestnictwa w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

 

1. Osoba podpisująca Umowę z Organizatorem przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny Imprezy Turystycznej za wszystkie osoby objęte tą Umową. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Imprezy Turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem Umowy. Cena Imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku Imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat.
3. Płatność za Imprezę odbywa się zgodnie z wyznaczonym w Umowie harmonogramem spłat.
4. O wszystkich istotnych zmianach warunków Umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować Organizatora pisemnie czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy wraz ze zwrotem wszystkich wpłaconych kwot za tą Imprezę.
5. Zmiana ceny Imprezy może nastąpić wyłącznie z powodu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub z powodu wzrostu kursów walut, pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z wyżej wymienionych okoliczności. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może ulec zmianie. Niezależnie od powyższego, w takim przypadku Klient jest uprawniony do odstąpienia na piśmie od Umowy bez ponoszenia kosztów lub skorzystania z innej Imprezy porównywalnej cenowo, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować Klientowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej liczby uczestników wymaganej do jej zorganizowania, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W takim wypadku Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconych kwot lub uczestniczenie w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.
7. W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie. Oświadczenie woli o rezygnacji z Imprezy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Organizatora.
8. W przypadku rozwiązania Umowy lub złożenia przez Klienta skutecznego oświadczenia o Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator uprawniony będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Imprezy. Ostateczne rozliczenie przez Organizatora kosztów z tytułu Rezygnacji nastąpi dzień po zakończeniu Imprezy, z której Klient zrezygnował. Jeżeli okaże się, że zaistniała różnica pomiędzy kwotą pobraną przez Organizatora, a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora nastąpi niezwłoczny zwrot nadpłaconej kwoty na rachunek bankowy podany przez Klienta.
9. Organizator gwarantuje na rzecz Klienta podstawowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia za granicą w kwocie 10 000 € i następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 2 000 € przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Klient wykupując Imprezę Turystyczną może rozszerzyć zakres ubezpieczenia obejmujący następstwa chorób przewlekłych, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, bagażu czy ubezpieczenia od rezygnacji z Imprezy.
10. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady Imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach Imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia Imprezy, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu Imprezy Turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do Organizatora). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie reklamacje należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia Imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres: Centrum Turystyczne TOM-WOJ, ul. Kazimierza Wielkiego 61/322, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
11. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie z Imprezy. Organizator ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych. Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.